Fotografické služby zajišťuje Ondřej Maloň, Třešňová 4, Brno 621 00, IČ 737 48 200 zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátem města Brna (dále jen „Fotograf“).

1.1.

Komunikace a uzavírání smluvních podmínek probíhá mezi Fotografem a osobou zajímající se o fotografické služby či objednávající si fotografické služby (dále jen „Zákazníkem“).

1.2.

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy o Dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou k dispozici na webových stránkách a u Fotografa. Při uzavírání smlouvy byl Zákazník prokazatelně seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Fotografa.

1.3.

Komunikace mezi Zákazníkem a Fotografem může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

1.4.

K uzavření Smlouvy o Dílo může dojít na základě písemné objednávky Zákazníkem u Fotografa a jejího přijetí a potvrzení. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla a honorář za zhotovení díla.

2.1.

Smlouva o Dílo může být uzavřena i elektronickou formou, např. objednávkovým formulářem na webových stránkách www.malon.cz/objednavka, nebo e-mailem. Ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před nimi přednost.

2.2.

V ostatních, smlouvou neřešených otázkách, se smluvní vztah řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.

2.3.

Na základě objednávky Fotograf domlouvá se Zákazníkem telefonicky nebo elektronickou formou rezervaci termínu a místa seznamovací schůzky, nebo samotného focení.

2.4.

Pro potvrzení rezervace je požadováno uhrazení Rezervačního poplatku ve výši 50 % domluveného Honoráře, a případných již známých cestovních výloh či výdajů na ubytování a to v jejich plné výši, bankovním převodem na účet 7763047001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. a to nejpozději do 7 dnů od domluvené rezervace na základě vystavené faktury Fotografem.

2.5.

Fotograf je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zákazník neuhradí Rezervační poplatek ve smluvené výši do uplynutí lhůty splatnosti a může termín focení nabídnout jinému zájemci. Pro odstoupení od smlouvy se upřednostňuje písemná forma.

2.6.

Zákazník má právo zrušit objednávku nejpozději 7 dní před dnem konání seznamovací schůzky nebo samotného focení. V takovém případě mu bude vrácen Rezervační poplatek. Po uplynutí této lhůty propadá Rezervační poplatek v plné výši ve prospěch Fotografa.

2.7.

V případě uplatnění Dárkového poukazu je Zákazník povinen provést objednávku nejméně 30 dní před uplynutím lhůty platnosti poukazu a to s ohledem na časové kapacity Fotografa k dohodnutí termínu seznamovací schůzky nebo samotného focení.

2.8.

Zákazník má právo termín změnit a to nejpozději 7 dní před stanoveným termínem. Výjimku tvoří změna termínu z důvodu nemoci nebo nepředvídatelné události. Není přípustné realizovat schůzku nebo focení při infekčních onemocněních Zákazníka nebo jiného z účastníků schůzky nebo focení.

2.9.

Hodnota rezervačního poplatku bude odečtena z finální částky Honoráře fotografické zakázky.

2.10.

Fotograf si vyhrazuje právo na odpuštění Rezervačního poplatku u stálých Zákazníků a dle svého osobního uvážení. Odpuštění Rezervačního poplatku není vymahatelné.

2.11.

Doplatek honoráře fotografické zakázky je splatný nejpozději 7 dní po termínu focení na základě vystavené faktury Fotografem.

2.12.

V případě, že nebude Doplatek honoráře, a případné cestovní výlohy či výdaje na ubytování spojené se zakázkou, zaplacen a to v jejich plné výši, není Fotograf povinen Dílo dopracovat a má právo od smlouvy odstoupit, přičemž Rezervační poplatek propadá v plné výši ve prospěch Fotografa.

2.13.

Honoráře za provedení služeb jsou buď stanovené přímo ceníkem služeb uvedeným na webových stránkách www.malon.cz/cenik případně ceníkem dostupným u Fotografa, nebo v případě zakázkového focení vyhotovením individuální cenové nabídky na základě zadání od Zákazníka.

2.14.

Ceníkové honoráře za provedení služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na internetových stránkách.

2.15.

Předmětem plnění je poskytnutí služby, která je specifikována v objednávce nebo Smlouvě o Dílo a prokazatelně potvrzená Fotografem.

3.1.

Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky Fotografa, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran.

3.2.

Fotograf se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Fotografa v den uzavření smlouvy.

4.1.

Pro případ, že Fotograf přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněna využít třetí osoby.

4.2.

Případné požadavky Zákazníka na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Fotografem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění honorář apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny.

4.3.

Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Fotograf ovlivnit či odvrátit a brání Fotografovi dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Fotograf odpovědnost za vzniklé škody.

4.4.

Fotograf je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.

4.5.

U zakázkových fotografických služeb je Zákazník povinen co nejpřesněji poskytnout Fotografovi všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Fotografa, aby mohl Fotograf, co možná nejpřesněji poskytnout Zákazníkovi vhodné řešení a přesnější cenovou nabídku.

4.6.

Zákazník vč. dalších účastníků focení a Fotograf se zavazují, že dorazí ve smluvený den a čas na smluvené místo za účelem realizace seznamovací schůzky nebo samotného focení.

4.7.

Pokud se Zákazník zpozdí o více než 15 minut bez řádné omluvy, má Fotograf právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě propadá rezervační poplatek v plné výši ve prospěch Fotografa.

4.8.

Zhotovení Díla zahrnuje postprodukční editaci a základní retuše.

4.9.

Pro výběr fotografií je Zákazníkovi k dispozici set nejméně 20 ks náhledových fotografií za každou hodinu focení, ve velikosti maximálně 800px nejdelší strany
v elektronické podobě přes galerie na serveru www.pic-time.com a to do 7 dnů od focení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, a na základě uhrazeného Doplatku honoráře.

4.10.

Náhledové fotografie je zakázáno stahovat a ukládat.

4.11.

4.12.

Počet fotografií hotového Díla je určen výběrem Zákazníka. Zákazník je povinen uhradit honorář za každou vybranou fotografii dle ceníku platného v době objednávky.

Fotografie jsou dopracovány do finální podoby do 14-ti dnů od výběru a odsouhlasení, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, a to v maximálně možném rozlišení, které bude k dispozici po postprodukci.

4.13.

Dílo je předáno v elektronické podobě ve formátu JPG ve vysoké kvalitě a odesláno v komprimovaném souboru ZIP prostřednictvím úschovny www.WeTrasfer.com.

4.14.

Zákazník má právo udělit souhlas nebo nesouhlas ke zveřejnění Díla Fotografem.

4.15

Kategorie souhlasu se zveřejněním:

4.16.

k vlastní prezentaci Fotografa v síti Internet, v audiovizuálních dílech, ve filmu, v televizi, v časopisech, knihách a dalším tisku;

4.16.1.

ke komerčním / reklamním / obchodním účelům;

4.16.2.

k publikačním / ilustračním účelům;

4.16.3.

k uměleckým / výstavním účelům (např. realizace výstav);

4.16.4.

k použití v audiovizuálním médiu (např. v televizi, ve filmu, na internetu);

4.16.5.

ke všem účelům, pro které příslušná ustanovení právních předpisů nevyžadují souhlas Modela s užitím Fotografií;

4.16.6.

Zákazník může udělit souhlas se všemi, některými či žádným z uvedených kategorií. Souhlas (popř. nesouhlas) podepisuje vždy v rámci výběru fotografií. Souhlas u fotografií osob mladších 16 let stvrzuje podpisem zákonný zástupce.

4.17.

Udělený souhlas bude realizován podpisem Smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release).

4.18.

Fotograf dodá Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky Fotografa.

5.1.

Dílo bude Fotografem dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce Fotografa formou písemné objednávky Zákazníka.

5.2.

Vlastnictví k Dílu přechází z Fotografa na Zákazníka uhrazením dohodnutého Honoráře. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Zákazníka dnem převzetí Díla.

5.3.

Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Zákazník není oprávněn požadovat předání Díla, před uhrazením celého honoráře.

5.4.

Fotograf neodpovídá za vady Díla, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů Zákazníkem, jestliže Fotograf na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů Zákazníka upozornil.

5.5.

Fotograf neodpovídá za vady či chyby Díla, které vznikly nevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s Dílem po předání díla Zákazníkovi.

5.6.

Reklamace vad Díla musí být uplatněna písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 dnů od předání Díla Fotografem Zákazníkovi.

5.7.

Reklamace se nevztahují na vizuální a funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlasených náhledových fotografií a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí Díla vytvořeného Fotografem.

5.8.

Reklamace fotografií se vztahují na:

5.9.

Nežádoucí deformace, ke kterým došlo v průběhu retuše. Nevztahuje se na linie, které již byly ve zdrojovém souboru (např. nelze uplatňovat na linie plynoucí z tělesných proporcí fotografované osoby, které již byly ve zdrojové fotografii) – v tomto případě stanovuje Fotograf povinnost deformaci opravit do 30-ti dnů od přijetí Reklamace.

5.9.1.

Poškozené digitální soubory – tzn. soubory nelze otevřít, chybí část obrazu (nevztahuje se na ořez v rámci úprav, ale pouze na digitální zobrazení finálního snímku) – v tomto případě Fotograf nejdéle do 2 prac. dnů předá plně funkční digitální soubor.

5.9.2.

Vzhledem k povaze služby, kdy Zákazník hradí fotografie vybrané z hotových (tedy upravených) snímků, se Reklamace nevztahují na vizuální prvky díla (na ostrost fotografie, výraz fotografovaného na fotografii, linie plynoucí z tělesných proporcí fotografovaného, přílišnou nebo nedostatečnou korekci pleti a podobné „vady“ a na vizuální prvky díla, které jsou charakteristické pro uměleckou tvorbu Fotografa), které byly součástí hotových snímků odsouhlasených výběrem.

5.9.3.

Zákazník není povinen vybrat snímek, se kterým není spokojen a nesouhlasí s jeho provedením. Snímky, které si Zákazník vybere jsou považovány za odsouhlasené v provedení, v jakém je vybral.

5.9.4

Reklamaci nelze uznat v případě, že Zákazník poskytl Fotografovi nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady. Záruka za jakost se neposkytuje.

5.9.5.

Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb.

6.1.

Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Fotograf. Zákazník ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Fotografa.

6.2.

Výjimku tvoří užití Díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li Smlouva o Dílo autorské a licenční práva daného díla, jsou ujednání Smlouvy o dílo nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám.

6.3.

Fotograf nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

7.1.

Fotograf je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

7.2.

Fotograf neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu Zákazníkem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost Zákazník.

7.3.

Fotograf je oprávněn použít a modifikovat dodaná data a podklady Zákazníkem za účelem zhotovení Díla, kontroly kvality Díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného Díla. Fotograf nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

7.4.

Fotograf si vyhrazuje právo neposkytovat neupravené fotografie a soubory RAW.

7.5.

Fotograf si vyhrazuje právo nearchivovat ani nezálohovat snímky déle než 6 měsíců od předání Díla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

7.6.

Uzavřením Smlouvy o Dílo Zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnou cenovou nabídkou Fotografa, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění, a tyto přijímá.

8.1.

Fotograf si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování Díla po předchozím oznámení Zákazníkovi (při splnění podmínek stanovených smlouvou o dílo nebo zákonných podmínek), bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem spotřebitelem a Fotografem se řídí Občanským zákoníkem.

8.2.

Fotograf si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne oznámení Zákazníkovi.

8.3.

V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

8.4.